Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aristokracie

Aristokracie

- Šlechta je složka vlády, třída, soubor jedinců, majících mocenské a právní výsady

- Tvoří základ společenského uspořádání států. Platnost těchto výsad měla omezení na stát, kterým byly udělena, ale čestné výsady byly často respektovány i v cizině

- Příslušnost ke šlechtě souvidí úzce s brannou povinností služby ve vojsku, ať už osobní nebo v podobě udržování obecné hotovosti. Z této branné povinnosti z pravidla existovala možnost se vykoupit.

- Titul jako takový je vázán na různé formy nemovitého majetku rodu.

- Panovník rozhoduje o dělení panství strategického významu (marka (také známa jako markrabství), hrabství, vévodství, usedlosti či pevnosti/hrady. )

 1. Panská šlechta je lenními pány na svém, panovníkem svěřeném, území a současně je panovník jejich lenním pánem
 2. Zpravidla platí, že panovník jmenuje vévody, markýze, hrabata atd., nicméně platí, že Vévoda jmenuje na svém panství markýze a hrabata menších správních celků uvnitř jeho majetku, pakliže vznikne taková potřeba. Stejně tak platí toto pravidlo sestupně pro všechny příslušníky vyšší šlechty vyjma barona.

Šlechtu tedy, jak může být zřejmé, rozdělujeme na:

Erbovní rodiny

 1. Významné měšťanské rody oceněni právem užívat erb a predikát. Netěší se však běžným privilegiím šlechty. Jedná se o měšťanstvo. Užívá se rodinné jméno s přídomkem.

Vladycké rody

 1. Narozdíl od jiných svobodných vlastníků půdy tato šlechta na půdě, které spravuje, nepracuje, nýbrž jim je svěřena lenními pány k pronájmu sedlákům.
 2. Do tohoto stavu bývají nejčastěji povyšovány nové rody, ať již s přidělením půdy, nebo společně s půdou jimi doposud drženou.
 3. Také zchudlé panské rody mohly ponížit do stavu vladyků a zchudlé rody, jejichž členové přijali nešlechtická povolání nebo se jinak zprotivili dvornímu dekoru, automaticky svůj status ztrácely.
 4. Vladyka je každý mužský člen takového rodu a faktický majitel zmíněné půdy je nazýván Zemanem.

Rytířské rody

 1. Je dalším ze stupňů nižší šlechty.
 2. O rytířský stav se může jedinec ucházet nebo do něj může být povýšen lenním pánem.
 3. Málokdy jsou rytířské rody rozlišovány od vladyckých a mnohdy se slévají v jednu kategorii, nazývanou někdy vladyctvo, někdy rytířstvo.
 4. Výše nad vladycké rody jsou řazeni z pravidla rytíři, kteří prokázali nebo jsou schopni prokázat 2 a více generací držitelů rytířského titulu v jejich rodině.

Panská šlechta

(Lordé)

 1. Je důležité vědět, že jakýkoliv příslušník vyšší šlechty je současně Pánem.
 2. Panský stav je dědičný
 3. K panské šlechtě se řadí osoby nesoucí titul Hraběte včetně a výše
  1. Dle potřeby, která současně pro absenci území k dalšímu dělení není, může být užita i jiná titulatura, doposud tomu však nebylo potřeba.

Plný žebříček šlechtických titulů ve stavech.

- Je důležité zmínit, že mnohé tituly se užívají zcela minimálně, nebo vůbec, zejména z důvodu, že v Gilneasu existuje relativně malý počet šlechtických rodů, úměrný relativně malé rozloze.

Vladyka

- Člen nízkého šlechtického rodu

Zeman/Rytíř

- Vlastníci půdy/Rytíř bez rodokmene, rytíř záslužný

"Erbovní" Rytíř

- Rytíř s rodokmenem

Baronet

- titul často poskytovaný výměnou za hmotné statky, neváže se na půdu, je dědičný pouze po nejstarším synu

Baron

- Svobodný pán, který je vlastníkem půdy a odpřísahal věrnost svému lennímu pánu, jehož půdy je nejvyšším správcem. Nepobírá titul Lord

Vidam/Vikomt

(Vidam je na roveň Vikomtu, na rozdíl od kteréhož je tento titul poskytován pouze zástupcům vysokých hodnostářů Církve Svatého Světla ve věcech světských). Netěší se titulu Lord.

Hrabě

- Vysoký šlechtic, Pán (Lord)

 1. Různé druhy hrabat - Markrabě/nka (Hrabě pověřený ochranou hranic) - Lankrabě (Hrabě podřízený pouze panovníku).

Markýz

- Obdoba markraběte, nicméně markýz je zpravidla pánem více než jednoho hrabství

Vévoda

- Do tohoto stavu může povýšit pouze panovník.

Král

- Panovník.

OOC: Celý dokument je sepsán tak, aby co nejpodrobněji a zároveň co nejjednodušeji ilustroval politickou situaci ve fiktivním světe. Případné odchylky od zdrojů inspirace jsou záměrné. Pro ilustraci je vhodné konstatovat, že veškeré postavy nesoucí titul „Lord/lady“ jsou na roveň hraběti/hraběnce. WoW tuto stránku příliš nekomplikuje, pro nás je ale mnohdy hloupé držet se anglických ekvivalentů.

Aristokraté žijící či zesnulí v oblasti Kopců

Lord Vincent Godfrey

Sir Edward Clayne

Lady Lorna Crowley

Jonathan Griffiths, zeman z Harfordu

Pokud máte postavu šlechtice/čny, o které si myslíte, že by sem měla patřit, beze všeho jí sem vytvořte odkaz a zvlášť stránku

aristokracie.txt · Poslední úprava: 2018/10/13 06:05 autor: gyroskop